Pagament de la taxa d’expedició del títol de Batxillerat i Cicles Formatius.

A partir d’ara, el pagament de la taxa d’expedició dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius s’ha de fer a través de la  pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Per això, us adjuntam unes instruccions en les quals s’explica pas per pas com fer-ho. 

INSTRUCCIONS

1. Anar a l’enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

2. A “llistat d’organismes” seleccionar “Conselleria d’Educació i Universitat”

3. Seleccionar “Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

4. Pels estudis de:

          a. Batxillerat: i. Seleccionar:

               1. Si NO és família nombrosa: “Batxillerat: expedició de títol de batxillerat”

               2. Si és FAMÍLIA NOMBROSA: “Batxillerat: expedició de títol batxillerat. Família nombrosa general”

         b. Cicles formatius:

          i. Seleccionar: “Formació professional (sistema educatiu)”

          ii. Seleccionar l’opció corresponent en funció del cicle cursat i de si s’és família nombrosa o no.

              1. CF de grau mitjà: a. “Expedició de títol de tècnic” b. “Expedició de títol de tècnic. Família nombrosa general”

              2. CF de grau superior: a. “Expedició de títol de tècnic superior” b. “Expedició de títol de tècnic superior. Família nombrosa general”

6. Emplenar les dades del formulari de la casella “Declarant/Subjecte Passiu”

7. Seccionar “Finalitzar”

8. Pel que fa al pagament hi ha dues opcions: a. Fer el pagament a través de la pàgina web de l’ATIB. b. Imprimir l’imprès i anar al banc a fer el pagament.

9. Després d’haver fet el pagament s’ha de dur a l’institut el resguard del pagament, juntament amb una còpia de la cartilla de família nombrosa actualitzada, si és el cas.

IMPORTANT: El document que heu de presentar a la secretaria del centre no és el resguard de pagament, sinó el model 046 (veure doc adjunt).

Deja tu comentario