L’IES Llorenç Garcías i Font. Un centre públic amb llarga tradició educativa.

Els orígens de l’Institut Llorenç Garcías i Font es remunten a l’any 1969 quan es creà a Artà l’antic Col·legi Lliure Adoptat, posteriorment reconvertit, el 1975, en Col·legi Municipal Homologat. Aquesta institució acadèmica, que des d’un principi comptà amb el suport institucional de l’Ajuntament d’Artà, va representar un gran avanç educatiu per quant, per primera vegada, possibilitava d’atendre les demandes socials de cursar estudis superiors no universitaris al nostre municipi. Les activitats acadèmiques s’impartiren, primer, a l’edifici de Ca Ses Monges (Can Morei) i, posteriorment, a l’edifici de Ses Escoles, on també s’hi constituí una Secció de Formació Professional.

A finals del 1977, entraren en funcionament les noves instal·lacions del que seria el nucli originari de l’edifici de l’actual Institut. La seva construcció, a càrrec de l’Ajuntament d’Artà, donà una nova empenta als estudis d’aquest nivell educatiu. A les aules del nou Col·legi Municipal Homologat hi acudien no solament els alumnes artanencs, sinó també els dels municipis de Capdepera i Son Servera.

entradaAl curs 1980-81 i a instàncies de l’Ajuntament, dels pares dels alumnes i del professorat, el Col·legi Municipal Homologat, es convertí en Institut de Batxillerat, és a dir, en un centre d’ensenyament mitjà, públic i gratuït. L’Institut d’Artà adoptà el nom oficial de l’il·lustre botànic artanenc, l’apotecari Llorenç Garcías i Font.

 

 

L’apotecari Llorenç Garcías i Font.

Llorenç Garcías i Font, l’apotecari Pujamunt, com era conegut popularment,nasqué a Artà el 1885. Fill d’una família benestant, el 1906 es llicencià en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. A la ciutat comtal ja donà proves de la seva vocació científica, tot participant en la fundació de la Institució Catalana d’Història Natural, entitat de la qual n’era membre d’honor a la seva mort, el 1975.
Llorenç Garcías exercí tota la seva vida la professió d’apotecari a Artà, en un medi essencialment rural. Allunyat dels grans instituts científics, les dificultats materials no l’impediren de treballar durant més de setanta anys en l’estudi de la natura de Mallorca i, especialment, de la botànica i la flora de les Illes tot publicant en català nombrosos Apotecariarticles en el Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, entitat de la qual fou membre fundador, i en el Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Reuní un herbari d’unes mil cent plantes i descobrí una espècie nova que registrà amb el nom de “Romulea Assumptionis”.

També la seva activitat es dirigí cap a d’altres qüestions de caràcter cultural i polític. Defensor de la llengua i de la cultura de Mallorca, dugué a terme una notable tasca periodística. Fou un col·laborador assidu de la revista “Llevant”, el periòdic quinzenal que el 1816 va fundar el professor artanenc Andreu Ferrer, i un dels impulsors del Museu Regional d’Artà.
L’institut d’educació secundària d’Artà adoptà, a principis dels anys vuitanta, el nom oficial d’aquest il·lustre botànic.

 

A partir d’aquell moment, el centre va créixer notablement i les demandes d’escolarització de la comarca determinaren la necessitat de realitzar successives ampliacions de les instal·lacions, que es modernitzaren i es dotaren de noves dependències, material didàctic, biblioteca, pistes esportives… També es consolidaren serveis tan importants i innovadors com el Departament d’Orientació i s’amplià l’oferta educativa.

 

entrada insDurant el curs 1990-91, l’Institut s’avançava en l’aplicació de la Reforma Educativa, tal i com ho feren alguns centres públics de les illes Balears, alhora que es produïa la fusió amb la Secció de Formació Professional. La implantació del nou sistema educatiu, que comportà la desaparició paulatina dels antics plans d’estudis de BUP i COU, va determinar també canvis importants en l’estructura educativa del centre. Aquests canvis possibilitaren disposar de noves dotacions de material (taller de tecnologia, aula de música, equips informàtics, mitjans audiovisuals…) i, posteriorment, han permès d’ampliar l’oferta educativa, amb la introducció de programes específics com són el curs de diversificació curricular, el d’atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats educatives específiques, els tallers d’educació compensatòria, nous cicles formatius i, darrerament, el programa de currículum integrat (conveni MECD-British Council), els cursos d’educació secundària per a persones adultes (ESPA), el programa ALTER, etc. Actualment, a l’Institut Llorenç Gacías i Font hi acudeixen més de sis-cents alumnes procedents, sobretot, dels municipis d’Artà i Sant Llorenç. Els estudis que s’imparteixen són: ESO, Batxillerats (en les modalitats de Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la Natura i de la Salud), Cicles Formatius de Grau Mitjà (d’Administració i Gestió i d’Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural) i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances i els cursos, ja citats, d’ESPA.