El PROJECTE DE CURRÍCULUM INTEGRAT MEC-BRITISH COUNCIL

El Programa de Currículum integrat MEC-British Council es desenvolupa al nostre centre des de fa més de vint-i-cinc anys i que té com a principal objectiu facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de la llengua anglesa i, també, possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques com és, la titulació en educació secundària pròpia del Regne Unit (IGCSE, International General Certificate of Secondary Education).

El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British Council signaren un conveni amb la finalitat d’establir un marc de cooperació per a desenvolupar projectes curriculars integrats de l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius públics de l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a l’acabament de l’Educació Secundària Obligatòria.

Els objectius d’aquest conveni eren, i continuen sent, els següents:

1.-Facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de l’anglès.

2.- Possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques, com la titulació d’educació secundària pròpia del Regne Unit (IGCSE).

3.- Establir un marc de col·laboració en la formació del professorat encarregat d’impartir les matèries i les àrees curriculars en llengua anglesa.

El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British Council signaren un conveni amb la finalitat d’establir un marc de cooperació per a desenvolupar projectes curriculars integrats de l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius públics de l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a l’acabament de l’Educació Secundària Obligatòria.

Els objectius d’aquest conveni eren, i continuen sent, els següents:

1.-Facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de l’anglès.

2.- Possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques, com la titulació d’educació secundària pròpia del Regne Unit (IGCSE).

3.- Establir un marc de col·laboració en la formació del professorat encarregat d’impartir les matèries i les àrees curriculars en llengua anglesa.

A Mallorca, els dos únics centres educatius seleccionats per dur a terme aquest projecte van ser el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Na Caragol i l’Institut d’Educació Secundària Llorenç Garcías i Font, els dos ubicats al municipi d’Artà.

A aquests centres, l’aplicació progressiva del projecte ha modificat aspectes importants de la pràctica educativa amb uns resultats que el professorat, els pares i els alumnes consideren altament satisfactoris.

Al curs 1996-97, el CEIP Na Caragol va iniciar l’aplicació del programa de currículum integrat, de manera simultània per als alumnes de 3 i 4 anys d’Educació Infantil. A aquest centre no s’ofereix la possibilitat d’una doble via i, per tant, el programa s’imparteix, obligatòriament, per a tots els alumnes.

Al curs 2003-04 la primera promoció d’alumnes que inicià els estudis de currículum integrat va finalitzar l’etapa d’Educació Primària. I, al curs següent, 2004-05 començà a aquest institut l’aplicació del programa per a un sol grup d’alumnes procedents del CEIP Na Caragol. Des del curs 2007-08, el programa s’imparteix a tota l’etapa d’ESO. El centre presenta una doble via, ja que rep alumnat procedent d’altres centres de primària que no estan adscrits al projecte.

Tal com s’estableix a les bases de desenvolupament del conveni, tots els alumnes de primària procedents del CEIP Na Caragol tenen el dret de continuar el programa de currículum integrat a l’ESO. Això no obstant, tots aquests alumnes realitzen, a 6è de primària, una entrevista oral i una prova externa (dissenyada pel MEC/British Council) que n’avalua el domini i les habilitats lingüístiques. En funció dels resultats obtinguts a aquesta prova, l’equip orientador del centre de primària aconsella als pares la conveniència o no de continuïtat en el programa. D’altra banda, en cas d’haver-hi places vacants, els alumnes procedents d’altres centres poden incorporar-se, a 1r d’ESO, al programa de currículum integrat si superen una prova d’accés específica que es realitza a l’IES Llorenç Garcías i Font a finals del mes de juny, una vegada finalitzades les activitats lectives. Aquesta prova, de característiques semblants a la que es realitza a l’escola de primària, avalua la competència lingüística en anglès dels aspirants (bàsicament, l’expressió i la comprensió oral i escrita). A més a més, es comprova que no presenten mancances significatives en cap de les dues altres llengües oficials (la catalana i la castellana) de la comunitat autònoma.

En casos excepcionals i amb una justificació avalada per pares i professors, els alumnes que han cursat 1r d’ESO per la via ordinària, poden accedir al programa a 2n d’ESO.

Per contra, també hi ha la possibilitat d’abandonar el programa. Quan es dóna aquesta circumstància, els alumnes s’incorporen al grup ordinari del seu respectiu nivell educatiu.

Programa de currículum integrat. Curs 2016-17 Distribució de l’alumnat per cursos i grups

Curs

Numero de grups

Organització dels grups

Nombre d’alumnes

1r ESO

2

HETEROGENIS

46

2n ESO

2

HETEROGENIS

39

3r ESO

2

HETEROGENIS

35

4t ESO

1

HETEROGENIS

31

Totals

8

HETEROGENIS

151

L’organització i la selecció de les àrees i matèries que s’imparteixen en anglès es realitza en funció dels criteris següents:

1. Que el nombre total d’hores lectives de les matèries impartides en llengua anglesa representi, aproximadament, un terç del total de les hores lectives setmanals del curs.

2. Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament amb els seus continguts curriculars, permeti a l’alumnat accedir, després d’haver finalitzat els estudis de l’ESO, a les proves externes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

3. Que el centre disposi de professorat definitiu, amb la formació adient en llengua anglesa per impartir satisfactòriament les àrees del projecte.

A partir d’aquests criteris d’organització, des del curs 2009-10 les matèries que s’imparteixen en llengua anglesa són:

 

 

1r Cicle d’ESO (Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries)

 

CN

CCSS

ANGLÈS

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

TECNOLOGIA

Total

1r ESO

3 h

3h

3h

3h

 

12

2n ESO

 

3h

3h

 

3h

9

  
 

Biología i geología

CCSS

ANGLÈS

Tecnologia

Plàstica

Total

3r ESO

3h

3h

3h

3h

(3h) (optativa)

15

4t ESO

(3h)

(troncal)

3h

3h

(3h)

(optativa)

(3h)

(optativa)

15

En les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Llengua Anglesa el MECD/BC ha elaborat un currículum específic que, a través de l’administració educativa autonòmica, és d’aplicació als centres adscrits al programa de currículum integrat. D’altra banda, les altres matèries de cadascun dels cursos s’imparteixen en llengua catalana excepte, naturalment, l’assignatura de llengua castellana, d’acord amb el projecte lingüístic de centre.

Una condició indispensable per assegurar l’eficàcia i l’èxit del programa és la dotació del professorat amb l’adequada preparació i els coneixements suficients en llengua anglesa per a impartir les matèries seleccionades en el currículum integrat.

El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències naturals/biologia, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la titulació corresponent, ha d’acreditar uns coneixements elevats en llengua anglesa.

El MEC/British Council organitzava periòdicament cursos de formació per al professorat directament implicat en el projecte. Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es realitzaren al Regne Unit i inclogueren visites als centres escolars anglesos, la qual cosa els permeté conèixer i analitzar el seu funcionament. També, anualment, s’organitzaven cursos d’immersió lingüística, per millorar la competència lingüística dels professors que imparteixen matèries diferents de les de llengua anglesa.

Els professors assessors lingüístics: els professors titulars compten dins l’aula amb la col·laboració d’un assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British Council. Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del professorat titular i facilita, sobretot, la utilització de l’anglès com a llengua vehicular i de relació. Així mateix, contribueix i participa en la preparació del material d’aula de cadascuna de les unitats didàctiques i col·labora activament en l’organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat. La dotació del professorat es complementa amb la figura de l’auxiliar de conversa que garanteix la presència de professorat nadiu a les aules.

Correspon al departament de Llengües Estrangeres, la coordinació i la supervisió del programa en tot el que es refereix a la llengua anglesa com a llengua vehicular. La coordinació, a més, ha d’estendre’s al centre d’educació infantil i primària adscrit a l’institut, sobretot en les qüestions relatives a l’organització curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta de l’alumnat que ha d’accedir als estudis d’educació secundària.

Coordinador: Amalio Arnandis Puig

Professors participants:

Dpt. Llengua anglesa: Maria A. Ferragut, Ana Järner, Neus Oliver

Dpt. CCSS: Enrique Alarcón,  Magdalena Reinés

Dpt. CCNN: Inès  Riera, Jaume Vives

Dpt. Tecnologia: Maria A. Mayol, Cristina Matamoros

Dpt. Educació visual i Plàstica: Caterina Estelrich,  Elena Albinyana Sanz

Proves IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Aquests exàmens són les proves internacionals que el sistema educatiu britànic té establertes per als alumnes que cursen estudis fora del Regne Unit i que són reconegudes per les universitats britàniques. Els alumnes poden presentar-se de forma individual a les matèries que ells decideixin, entre les que hagin cursat al llarg dels dos darrers cursos d’ensenyament obligatori.

La realització d’aquesta prova és una decisió personal dels alumnes i de les seves famílies qui, aconsellats pels seus professors, han de decidir afegir una dificultat més a la que suposa acabar l’etapa d’ESO.

Aquí podeu veure algunes de les proves del British Council d’anys anteriors.