Tècnic superior en CONDICIONAMENT FÍSIC (AFD31)

2

cursos

2000

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei. 

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de batxillerat.
• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental.
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a
la universitat per a més grans de 25 anys. o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.


Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via
d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la
qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

PRIMER CURSSEGON CURS
• Habilitats socials. (100 hores)• Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical. (mòdul en anglès) (120 + 90 hores)
• Valoració de la condició física i intervenció en accidents (190 hores)• Tècniques d’hidrocinèsia.(120 hores)
• Fitness en sala d’entrenament polivalent (250 hores)• Control postural, benestar i manteniment funcional. (170 hores)
• Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport
musical.(165 + 90 hores) (mòdul en anglès)
• Formació i orientació laboral.90h
 • Empresa i iniciativa emprenedora.60h
 • Formació en centres de treball.400h
 • Projecte de condicionament físic.40h
  

 

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior, que permet accedir a estudis universitaris oficials de grau amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.


Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• Promotor o promotora, animador o animadora i professor o professora d’activitats fisicoesportives.
• Coordinador o coordinadora d’activitats poliesportives.
• Director o directora i cap de projectes d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.