Tècnic en Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (AFD21)

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta
o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.


La durada és de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i440 en un centre de treball)
distribuïdes en un curs acadèmic.

.Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
• Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
• Haver aprovat FPB.
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial
(PQPI),
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament
demanat en primer lloc.


Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via
d’accés i d’acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la
qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

• Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre (224 hores).
• Conducció de grups en bicicletes (128 hores).
• Conducció de grups a cavalls i cures equines bàsiques (128 hores).
• Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (64 hores).
• Fonaments biològics, salut i primers auxilis (64 hores).
• Activitats físiques per a persones discapacitades (32 hores).
• Dinàmica de grups (64 hores).
• Formació i orientació laboral (64 hores).
• Llengua estrangera: Anglès (96 hores).
• Formació en centres de treball (FCT) (440 hores).

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
• Al batxillerat,
• A un cicle de grau superior de formació professional.


Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• Guia de turisme eqüestre.
• Guia d’itineraris en bicicleta.
• Acompanyador o acompanyadora de muntanya i coordinador o coordinadora d’activitats de
conducció i guiatge en la natura.