TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADG21)​

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit
laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses
públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 lectives en un centre educatiu i 400 pràctiques en un
centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
• Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
• Haver aprovat FPB.
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial
(PQPI),
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què esfa la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

PRIMER CURSSEGON CURS
Comunicació empresarial i atenció al client
(160 hores)
Operacions administratives de recursos
humans (150 hores)
Operacions administratives de compravenda
(120 hores)
Tractament de la documentació comptable
(150 hores)
Empresa i administració (100 hores)Empresa a l’aula (170 hores)
Tractament informàtic de la informació (230
hores)
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
(170 hores)
Tècnica comptable (100 hores)Formació en centres de treball (400 hores)
Anglès (160 hores) 
Formació i orientació laboral (90 hores)

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
• Al batxillerat,
• A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• Auxiliar administratiu o administrativa.
• Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
• Administratiu o administrativa comercial.
• Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques.
• Recepcionista.
• Empleat o empleada d’atenció al públic, de tresoreria i en mitjans de pagament.