Títol Professional Bàsic d’Accés i conservació d’instal·lacions esportives (AFD11)

2

cursos

2000

hores lectives

130h

en empreses

Matí

de DLL a DV

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants de la instal·lació esportiva, per recolzar l’organització d’activitats fisicoesportives seguint les instruccions de superior o de plans de treball i per la prevenció per a la millora de la seguretat dins el recinte i la reposició o reparació dins el recinte.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Per accedir a aquests cicles es requereix el compliment simultani de les condicions següents:

  • Tenir 17 anys en el moment d’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle, 16 anys o, excepcionalment, 15 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica.
  • Haver cursat tercer d’ESO o, excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.
  • Haver estat proposat per l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

PRIMER CURSSEGON CURS
Arxiu i comunicació (130 h)Atenció al client (65 h)
Tècniques administratives bàsiques (195 h)Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la
instal·lació fisicoesportiva (155 h)
Accés d’usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva (60 h)Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives (190 h)
Reparació d’avaries i reposició de materials
(245 h)
Ciències aplicades II (160 h)
Ciències aplicades I (160 h)Comunicació i societat II (215 h)
Comunicació i societat I (193 h)Formació en centres de treball (400 h)

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis tindran preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Activitats fisicoesportives i d’Administració i gestió.


Sortides professionals
Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional per compte d’altri, tant en l’àmbit públic, l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, siguin grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos i federacions esportives, en piscines, espais naturals, parcs aquàtics, empreses de serveis esportius, empreses de turisme actiu, hotels, càmpings, balnearis i centres d’SPA, empreses de gestió esportiva, clubs i associacions esportives, recreatives i d’oci, centres educatius i instal·lacions esportives afins i sota la supervisió directa d’un responsable superior.