INFORMACIÓ GENERAL SOBRE BATXILLERAT

2

cursos

Matí

de DLL a DV

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta dues hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:
• Graduat en educació secundària obligatòria (ESO),tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
•Els alumnes que vulguin accedir al batxillerat procedents de sistemes educatius estrangers necessiten l’homologació, d’acord amb la normativa vigent, dels estudis corresponents a l’educació secundària obligatòria.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzat la preinscripció en el termini fixat.

Amb el títol de batxiller es pot accedir:
• A la universitat (un cop aprovades les proves d’accés), a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny.
• A un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés.
• Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
• Al món laboral.