El GESTIB és una eina adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Podeu accedir a ella a través de l’adreça URL https://www3.caib.es/xestib/ o instal·lant l’app al vostre móbil.

Per poder accedir s’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya.

El nom d’usuari en el cas de les famílies estarà format per una “e” i un número de 8 xifres que coincidirà amb el número del seu DNI o NIE. Pot tenir un usuari cada un dels progenitors o tutors de l’alumne.

Sol·licitud per crear un usuari i contrasenya

Els pares o mares que no tinguin usuari Gestib l’han de sol·licitar a la secretaria del centre a través del correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educaib.eu. En el correu han d’adjuntar les dades següents (les del pare o mare, no les de l’alumne/a):

 • Nom i llinatges
 • DNI o NIE
 • Direcció
 • Núm. de telèfon
 • Correu electrònic
 • Data de naixement
 • Nom i llinatges del fill/a.

Activar el compte d’usuari

Una vegada la secretaria generi el vostre usuari, haureu d’activar el compte a través de les instruccions següents:

1.- Rebreu un sms al telèfon mòbil amb un missatge que conté:

 • el vostre usuari (que serà una “e” i el vostre núm. d’identificació)
 • un enllaç per activar el compte.

2.- Heu de clicar sobre l’enllaç del missatge del mòbil, que us remetrà a un formulari.

 • Heu d’emplenar les dades que se us demana (Alerta! Són les vostres dades personals, no les de l’alumne.)
 • Validau el formulari

3.- Una vegada enviat el formulari rebreu un correu electrònic amb un enllaç. Clicau sobre l’enllaç del correu electrònic. Us sortirà una pantalla que us informa que s’ha generat la contrasenya. No heu de fer res. Podeu tancar la pantalla.

4.- Seguidament rebreu un altre sms al mòbil

 • Aquest sms conté una contrasenya provisional (lletres i núm.) i un enllaç (NO CLIQUEU DAMUNT L’ENLLAÇ).
 • . IMPORTANT. Teniu 24 hores per canviar la contrasenya. En cas contrari, automàticament es donarà de baixa el vostre compte d’usuari.

5.- Com canviar la contrasenya provisional?

Per canviar la contrasenya heu d’accedir a la pàgina web del centre (www.iesarta.eu) i accedir a l’espai de “Tràmits” i clicar sobre “Canvi de contrasenya weib” o directament https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

(Al següent enllaç hi una guia per ajudar-vos http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/politica_email_.htm#pagcontrasenya)

Contrasenya caducada u oblidada

En el cas que la contrasenya estigui caducada/oblidada, aquí teniu les instruccions per a renovar la contrasenya: http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/politica_email_.htm#oblit