Els programes de diversificació curricular estan orientats a la consecució del títol de GESO per part dels alumnes que presenten dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, en el seu cas, mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui aquesta mesura d’atenció a la diversitat els sigui favorable per a l’obtenció del títol.

La distribució horària d’aquests programes és la següent:

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR A 3r D’ESO LOMLOE

ÀMBITS

 • Científic i Tecnològic (10h)
 • Lingüístic i Social (9h)
 • Tutoria (1h)

MATÈRIES

 • Educació Física (2h)
 • Llengua Estrangera (3h)
 • Religió / Atenció educativa (1h)
 • Una matèria entre Educació Plàstica, Visual i Audiovisual o Música (2h)

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR A 4t D’ESO LOMLOE

ÀMBITS

 • Científic i Tecnològic (10h)
 • Lingüístic i Social (9h)
 • Tutoria (1h)

MATÈRIES

 • Educació en Valors Cívics i Ètics (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Llengua Estrangera (3h)
 • Religió / Atenció educativa (1h)

PROGRAMA DE REFORÇ DE L’APRENENTATGE A 4t D’ESO (PRAQ) LOMQUE

Què és aquest programa?

El programa de reforç de l’aprenentatge a 4t d’ESO és una mesura específica d’atenció a la diversitat adreçada preferentment a aquells alumnes que han cursat 3r a PMAR o a aquells altres que, tot i tenir interès, bona actitud i fer feina, tenguin dificultats d’aprenentatge que facin aconsellable la seva incorporació al programa.

En aquest programa la metodologia, la programació didàctica, l’organització dels recursos i els criteris i procediments d’avaluació aniran orientats al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint el treball globalitzat i la resolució de problemes, amb l’objectiu que els alumnes puguin obtenir el graduat en ESO.

S’hi cursarà l’itinerari d’ensenyaments aplicats, ja que anirà enfocat a la preparació per cursar un CFGM, atès que les condicions de l’alumnat corresponen a un perfil de formació professional.

A quin alumnat va dirigit?

Aquest programa va dirigit a aquells alumnes que presenten dificultats rellevants de l’aprenentatge no imputables a falta d’estudi o esforç. Tots ells presenten bona actitud i manifesten interès per aprovar i obtenir el títol de graduat en ESO, però tenen dificultats per assolir els objectius de l’etapa. El nombre d’alumnat per classe és més reduït (màxim 15 alumnes) i hi ha un major control i seguiment individualitzat per part del professorat.

Quines són les condicions d’accés?

a) Haver cursat el PMAR de 3r d’ESO i complir les condicions per passar a 4t.
b) Haver cursat 3r d’ESO ordinari, havent repetit algun curs de l’ESO i havent estat proposat per passar a 4t amb una o més matèries pendents.
c) Haver cursat 3r d’ESO per segona vegada i no complir els requisits acadèmics per passar a 4t.
d) Haver cursat 4t d’ESO, havent repetit ja algun curs durant l’ESO, i no complir els criteris de titulació.
e) Haver accedit de manera tardana al sistema educatiu espanyol i estar matriculat a un curs inferior al que li correspon per edat.

Com s’estructura?

Tots els alumnes cursaran l’itinerari aplicat tal com ve establert al currículum oficial per 4t d’ESO aplicat. Podeu trobar més informació sobre cada assignatura clikant a sobre d’ella.

OBLIGATORIES

ESPECÍFIQUES

Escollir-ne UNA (3h)

(S’oferiran aquelles en les quals hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats)

Com s’hi accedeix?

• L’alumnat ha d’estar proposat per l’equip docent (de juny/de setembre).
• Es necessita el consentiment de l’alumne/a així com el dels pares o tutors legals.


Notícies de 4t d’ESO