S’han convocat Eleccions del Consell Escolar de l’IES Llorenç Garcias i Font. Aquest any s’elegeixen els membres que no es van escollir l’any passat en suspendres les eleccions per la normativa antiCOVID, segons les Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats. En el cas del nostre centre la renovació afecta a una meitat del Consell, la dels membres triats al 2016. 

Membres a elegir.

Els membres a renovar mitjançant votacions són:

  • Tres representants del professorat i els suplents que hi resulten, 
  • Un representant del personal administratiu i de serveis (PAS) i els suplents que hi resulten.

També es procedirà a la seva renovació, al marge de les eleccions i per assignació, el membre representant de l’AMIPA de l’IES i el representant de l’Ajuntament. 

Calendari.

El calendari que regeix el procés és el següent:

14/10/2021 Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral entre tots els components del cens.

15/10/2021 Constitució de la Junta Electoral. Aprovació dels censos, el calendari i els models de les paperetes.

15/10/2021 Inici del procés i informació a tota la comunitat educativa, via web del centre. Inici de presentació de candidatures.

29/10/2021 Fi del termini de presentació de candidatures.

09/11/2021 Sorteig dels membres de la mesa electoral.

19/11/2021 Publicació i comunicació de les candidatures.

24/11/2021 Claustre extraordinari i eleccions del personal PAS.

09/12/2021 constitució del nou Consell Escolar

Marc jurídic.

El marc jurídic que regula el procés i les atribucions del Consell escolar dels centres docents és el que preveu la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Junta Electoral

Segons sorteig: Constitució de la Junta electoral, composició:

  • Directora, Caterina Sureda
  • Representant dels pares, Juana Inés Riera Sanchez
  • Representant de l’alumnat, Maria Antònia Riera Bauzà, 2n ESO E
  • Representant del professorat, Sebastià Rebassa Oliver

Deja tu comentario