Sol·licituds procés d’admissió
(procés telemàtic aquí)
3-28 de juny
Llista provisional8 de juliol
Llista definitiva18 de juliol
MATRÍCULA18, 19 i 22 de juliol
Sol·licituds d’admissió fora de termini1 – 15 de setembre

Podeu trobar a continuació més informació sobre les vies d’accés a cada cicle formatiu ofert a l’IES Llorenç Garcias i Font i al web de Formació Professional de la Conselleria d’Educació.


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

 • AFD11: Accés i conservació d’instal·lacions esportives

Vies d’accés:

Per accedir als cicles formatius de formació professional bàsica les persones interessades han de complir els requisits següents:

 • Tenir 15 anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica, i no superar els 17 anys d’edat en el moment d’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle.
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • ADG21: Tècnic en Gestió Administrativa
 • AFG21: Tècnic en Conducció d’ Activitats Físico-esportives en el medi natural.

Vies d’accés:

L’accés es pot dur a terme per diferents vies:

 • Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (accés via ESO).
 • Accés amb un títol de formació professional bàsica (accés via FPB).
 • Per altres vies:
  • PQPI
  • Prova d’accés
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys (accés per altres vies).

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 • Tècnic Superior en Ensenyament i animació socioesportiva (AFD31)

Vies d’accés:

L’accés es pot dur a terme per diferents vies:

 • Accés amb títol de batxiller (accés via batxiller).
 • Accés amb títol de tècnic (accés via títol de tècnic).
 • Altres vies:
  • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior,
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys (accés per altres vies)


ATENCIÓ!! AFD21 a AFD31 pendents de pràctiques:

Els alumnes del Cicle Formatiu de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (AFD21) que estan pendents de les pràctiques NO PODEN PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ per accedir al Grau Superior (ni en el període ordinari ni fora de termini), ja que encara no hauran titulat.

Aquests alumnes, una vegada tinguin les notes i hagin fet el pagament de la taxa de títol, tindran la possibilitat de fer una sol·licitud a la secretaria del centre i, en cas d’haver-hi vacants, podran accedir al grau superior.

Deja tu comentario