FPB Accés i conservació d’instal·lacions esportives

2

cursos

2000

hores lectives

130h

en empreses

Matí

de DLL a DV

objectius

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’una instal·lació esportiva, el recolçament a l’organització d’activitats físico esportives seguint les instruccions d’un superior o pla de treball, la prevenció per la millora de la seguretat dins el recinti la reposició i reparació d’averies de nivell bàsic, oprerant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i prevenció de riscos laboralsi amb la protecció mediambiental corresponent, comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana, catalana i en anglés. 

La superació d’aquest cicle de formació bàsica permet l’obtenció del títol de tècnic professional bàsic en Accés i conservació en instal·lacions esportives [AFD11]t, així com una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de tècnic professional bàsic permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, també, l’obtenció del títol de graduat en ESO si es fa la prova final d’avaluació d’ESO.

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17.
S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.
S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

 

Poden obtenir el títol d’FPB les persones majors de 22 anys:

Les persones més grans de 22 anys que tenen acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol professional bàsic (bé a través de certificats de professionalitat de nivell1 o pel procediment establert d’avaluació i acreditació de competències professionals) poden sol·licitar el títol d’FPB.

 • Realizar operaciones de atención en el control de acceso, circulación, y asistencia a los usuarios de la instalación y de acompañamiento a visitantes, grupos e individuos según su nivel de autonomía.
 • Realizar tareas auxiliares de asistencia a la organización y desarrollo de las actividades físico deportivas, distribuyendo y colocando los materiales, equipos y elementos auxiliares necesarios para la actividad a realizar según requerimiento del técnico responsable.
 • Realizar operaciones auxiliares de prevención de accidentes inspeccionando y manteniendo en buen estado las señales de emergencia e información, así como los equipos de primeros auxilios y el botiquín.
 • Participar en la generación de entornos seguros en situaciones de emergencia siguiendo protocolos de actuación establecidos.
 • Realizar trabajos de mantenimiento básico y reparación de pequeños desperfectos detectados en las instalaciones que no requieran los conocimientos de un especialista.
 • Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
 • Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
 • Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.
 • Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.
 • Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.
 • Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
 • Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
PRIMER CURSSEGON CURS
Comunicació Empresarial i Atenció al Client (5h/setmanals)Operacions Administratives de Recursos Humans  (7h/setmanals)
Operacions Administratives de Compra Venda (4h/setmanals)Tractament de la Documentació Comptable (7h/setmanals)
Empresa i Administració (3h/setmanals)Empresa a l’Aula (8h/setmanals)
Tractament Informàtic de la Informació (7h/setmanals)Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (8h/setmanals)
Tècnica Comptable (3h/setmanals)Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
 Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals) 
Anglès (5h/setmanals)
 • Acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives.
 • Auxiliar de control d’instal·lacions esportives.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Ajudant de Control i Manteniment d’instal·lacions educatives i/o esportives
 • Conserje d’instal·lacions educatives i esportives
 • Encarregat de vestuari de piscines o dependències esportives.

Els alumnes de aquest grau seran profesionals que desenvoluparan prioncipalment la seva activitat per compte alié, tant en l’àmbit públic, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos, instal·lacions esportives, en piscines, espais naturals, parcs aquàtics, empreses de serveis esportius, empreses de turisme, hotels, càmpings, balnearis i centres d’SPA, empreses de gestió esportiva, clubs i associacions esportives i d’oci, centres educatius i instal·lacions esportives afins, i sota la supervisió directa d’un responsable superior.

El cicle dona accés de forma preferent als següents estudis de Grau Mitjà de Formació Professional:

 • Activitats físico-esportives.
 • Administració i gestió.