tècnic en Animació d’ activitats Físico-esportives

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

objectius

Són uns estudis per obtenir el títol de Tècnic superior en Animació d’ activitats  Físico-esportives.

Es realitza en  dos cursos acadèmics més les corresponents pràctiques  apartir del darrer trimestre del segon curs.

 Accés directe:
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat, o  d’un certifica acreditatiu d’haver superat totes les materies del Batxillerat.
 • Estar en possesió d’un títol de Técnic en Formació Professional de Grau Mitjà *.

  *Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

 • Disposar del títol de Batxllerat Unificat Polivalent (BUP).

 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

 • Estar en possesió d’un títol de Técnic Superior, Técnic Especialista o equivalent a efectes académics.

 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitaria (COU).

 • Estar en possesió de qualsevol Titulació Universitaria o equivalent.

 Amb una prova d’accés:

Pels qui no tinguin algun dels requisists anteriors. poden accedir:

 • Havent superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix almenys tenir 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 pels que tinguin el títol de tècnic)
 • Havent superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Perteneix a la família professional d’ activitats físico-esportives amb una competència professional per dinamització d’ activitats físico-esportives en hotels, instal.lacions esportives…

Podran treballar com:

 • Animador / animadora físico-deportivo y recreativo.
 • Animador / animadora de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalaciones turísticas.
 • Coordinador / coordinadora de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
 • Coordinador / coordinadora de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
 • Coordinador / coordinadora de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
 • Coordinador / coordinadora de actividades paracurriculares en el marco escolar.
 • Director / directora de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
 • Jefa / jefe de departamento de animación turística.
 • Cronometrador / cronometradora, juez / jueza y árbitra / árbitro de competiciones deportivas no oficiales

Els alumnes seran capaços de realitzar a seva acivitat profesional a les àreas d’animació social, l’ensenyament físicoesportiu en diferents contextos i edats, l’animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats.

Aixímateix, podran ocupar-se de l’organització de competicions no oficials i petits events físico-esportius per a tot tipus d’usuaris i empreses de turisme actiu. 

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Altres Cicles de Formació Professional amb la posibilitat d’establir convalidacions de móduls professionales d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)
 • Ensenyaments universitaris amb la posibilitat d’establir convalidacions de móduls professionales d’acord amb la normativa vigent.