Tècnic superior en Ensenyaments i animació socioesportiva (AFD31)

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de batxillerat.
• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental.
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a
la universitat per a més grans de 25 anys.
• Estar en possessió del títol de tècnic de Grau Mitjà.


Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.


Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via
d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la
qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

PRIMER CURS SEGON CURS
• Dinamització de grups (105 hores) • Activitats d’oci i temps lliure (mòdul en anglès) (170 hores)
• Valoració de la condició física i intervenció en accidents (190 hores) • Planificació de l’animació socioesportiva (40 hores)
• Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (mòdul en anglès) (250 hores) • Activitats fisicoesportives d’equip (140 hores)
• Activitats fisicoesportives individuals (160 hores) • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social (100 hores)
• Activitats fisicoesportives amb aparells (130 hores) • Formació i orientació laboral (90 hores)
• Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives (125 hores) • Empresa i iniciativa emprenedora (60 hores)
• Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (40 hores)
• Formació en centres de treball (400 hores)
 

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior, que permet accedir a estudis universitaris oficials de grau amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.


Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• Promotor o promotora, animador o animadora i professor o professora d’activitats fisicoesportives.
• Coordinador o coordinadora d’activitats poliesportives.
• Director o directora i cap de projectes d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.